Bacteriologisch onderzoek

Uw dier, onze zorg

   

Mastitis is een veel voorkomend probleem op melkveebedrijven. Het veroorzaakt een grote schade per aanwezige koe per jaar en uiergezondheid is niet zelden de oorzaak van vroegtijdige afvoer van de koe. Bacteriologisch onderzoek van melk brengt de oorzakelijke bacterie aan het licht. Dit is om 2 redenen belangrijk. Ten eerste kunnen we nadat de bacterie bekend is indien nodig een gevoeligheidsbepaling uitvoeren, waarna de mastitis gericht behandeld kan worden met het juiste antibioticum. Ten tweede is het mogelijk om gerichte preventieve maatregelen te nemen op het moment dat bekend is welke kiem of kiemen de grootste problemen veroorzaken. Dit kan door de tijd heen veranderen, dus het blijft belangrijk om op regelmatige basis bacteriologisch onderzoek te blijven uitvoeren.

Als u de monsters inlevert, is het van belang dat bekend is van welk dier het monster afkomstig is en van welk kwartier. Tevens is het handig om aan te geven of het om een klinische mastitis gaat of om een dier met celgetalproblemen. Uitslagen zullen standaard per email middels een uitslagformulier verzonden worden, met hierbij een advies aangaande de behandeling en eventueel preventie. U kunt natuurlijk ook altijd even bellen om de uitslag op te vragen, of deze door te spreken met uw bedrijfsdierenarts.

Het antibioticumgebruik bij dieren staat terecht in de schijnwerpers. Antibiotica zijn onmisbaar in de genezing van verschillende infectieuze aandoeningen bij mens en dier. Door te zorgen dat we ze alleen daar gebruiken waar ze werkzaam kunnen zijn en op een manier welke verantwoord is, is het mogelijk het gebruik te verminderen en de risico’s op resistentie ontwikkeling te verkleinen. Dit laatste is met name van belang met het oog op risico’s voor de volksgezondheid, maar ook voor uw eigen bedrijf. Een niet juist gebruik zal er alleen maar voor zorgen dat uw behandelingen steeds minder effectief worden, de behandelkosten alleen maar stijgen en uiteindelijk meer dieren uw bedrijf noodgedwongen verlaten omdat ze niet te genezen zijn. Met bacteriologisch onderzoek weet u tegen welke bacterie u strijdt, met welk middel dat het beste kan, hoe u kunt werken aan het voorkomen van nieuwe gevallen en soms is de conclusie dat behandelen beter niet meer kan gebeuren omdat de prognose zo slecht is dat het geen enkele zin heeft.

Bacteriologisch onderzoek doe je niet zomaar als dierenarts. Zorgvuldigheid in het laboratorium is een eerste vereiste. Tevens moet de juiste kennis aanwezig zijn en de juiste materialen om een betrouwbare uitslag te kunnen opleveren. Om hier de kwaliteit te kunnen borgen is ons centrum deelnemer aan GD BO Labservice van de GD te Deventer. Door middel van een uitgebreide cursus en jaarlijkse nascholingen wordt de kennis omtrent het uitvoeren en aflezen van BO’s op peil gehouden. Tevens wordt deze kennis en de uitvoering van de onderzoeken 2 x per jaar getoetst middels een rondzendprocedure. Deze houdt in dat 2 x per jaar een serie monsters waarvan de GD weet wat er in zit aangeboden worden aan de deelnemende praktijken. Deze brengen verslag uit van de resultaten welke worden beoordeeld door de GD.

Algemene voorwaarden